จำนวนหญิงมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์36Wk (coverage) ปีงบประมาณ 2562

  
ลำดับ อำเภอ นอกเขต+ในเขต ในเขตรับผิดชอบ
หญิงมีครรภ์ 36wkขึ้นไป % 42wkขึ้นไป % หญิงมีครรภ์ 36wkขึ้นไป % 42wkขึ้นไป %
1 5201-เมืองลำปาง 421 258 61.28 189 44.89 276 165 59.78 178 64.49
2 5202-แม่เมาะ 152 89 58.55 67 44.08 82 35 42.68 39 47.56
3 5203-เกาะคา 122 71 58.20 45 36.89 71 34 47.89 36 50.70
4 5204-เสริมงาม 76 25 32.89 15 19.74 55 13 23.64 17 30.91
5 5205-งาว 147 59 40.14 35 23.81 96 39 40.63 47 48.96
6 5206-แจ้ห่ม 74 33 44.59 23 31.08 54 21 38.89 26 48.15
7 5207-วังเหนือ 113 38 33.63 19 16.81 87 25 28.74 32 36.78
8 5208-เถิน 141 45 31.91 24 17.02 90 24 26.67 29 32.22
9 5209-แม่พริก 43 18 41.86 9 20.93 29 12 41.38 14 48.28
10 5210-แม่ทะ 135 70 51.85 37 27.41 91 43 47.25 47 51.65
11 5211-สบปราบ 75 41 54.67 35 46.67 57 32 56.14 35 61.40
12 5212-ห้างฉัตร 128 89 69.53 66 51.56 78 54 69.23 55 70.51
13 5213-เมืองปาน 69 28 40.58 20 28.99 41 10 24.39 13 31.71
รวม 1,696 864 50.94 584 34.43 1,107 507 45.80 568 51.31
จากข้อมูล HDC ประมวลผลวันที่ 25 ก.ย. 2562, 07:23