จำนวนหญิงมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์36Wk (coverage) ปีงบประมาณ 2562

  
ลำดับ อำเภอ นอกเขต+ในเขต ในเขตรับผิดชอบ
หญิงมีครรภ์ 36wkขึ้นไป % 42wkขึ้นไป % หญิงมีครรภ์ 36wkขึ้นไป % 42wkขึ้นไป %
1 5201-เมืองลำปาง 598 426 71.24 343 57.36 346 244 70.52 257 74.28
2 5202-แม่เมาะ 163 95 58.28 69 42.33 80 38 47.50 45 56.25
3 5203-เกาะคา 164 95 57.93 77 46.95 93 45 48.39 54 58.06
4 5204-เสริมงาม 84 41 48.81 26 30.95 55 19 34.55 23 41.82
5 5205-งาว 189 97 51.32 82 43.39 102 45 44.12 54 52.94
6 5206-แจ้ห่ม 106 54 50.94 47 44.34 77 30 38.96 35 45.45
7 5207-วังเหนือ 127 57 44.88 31 24.41 81 29 35.80 37 45.68
8 5208-เถิน 189 92 48.68 66 34.92 101 31 30.69 34 33.66
9 5209-แม่พริก 45 29 64.44 21 46.67 27 15 55.56 18 66.67
10 5210-แม่ทะ 147 90 61.22 74 50.34 80 39 48.75 44 55.00
11 5211-สบปราบ 90 56 62.22 42 46.67 62 41 66.13 44 70.97
12 5212-ห้างฉัตร 142 103 72.54 86 60.56 81 55 67.90 58 71.60
13 5213-เมืองปาน 81 41 50.62 29 35.80 49 20 40.82 24 48.98
รวม 2,125 1,276 60.05 993 46.73 1,234 651 52.76 727 58.91
จากข้อมูล HDC ประมวลผลวันที่ 4 ธ.ค. 2562, 12:24